Psykoterapi/psykologisk behandling

Vi erbjuder privat Psykoterapi utifrån metoder som Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Vi börjar alltid med en ordentlig bedömning av problemområdet. Vi träffas under cirka tre inledande samtal då vi tillsammans kartlägger det du önskar få hjälp med. Därefter utformas en individuell plan för behandling. Val av behandling och metod ser olika ut beroende på problemområde och anpassas alltid till patientens behov och livssituation.

Compassion fokuserad terapi (CFT)

Vi erbjuder även behandling inom terapimetoder som Compassion fokuserad terapi (CFT).

Compassionfokuserad terapi är en integrativ psykoterapiform som utvecklades av den kliniska psykologen Paul Gilbert riktat till personer som besväras mycket av skam och självkritik.

Behandlingsmetoden utvecklades ur kognitiv beteendeterapi men använder också tekniker och metoder från andra psykoterapiformer såsom psykodynamisk terapi och buddhistisk lära.

Målet med compassionfokuserad terapi är att öka individens upplevelse av psykologisk trygghet och självtillit för att på så sätt minska lidande och öka sitt välmående.

Terapiformen har en gedigen teoretisk grund och lutar sig mot forskning om neurovetenskap, evolutionslära, anknytningspsykologi, affektteori och buddhism.

Metakognitiv terapi (MCT)

Hamnar du i ältande, oro och hotfokuserad uppmärksamhet och ohjälpsamma beteenden?

Metakognitiv terapi eller MCT är en form av psykoterapi som fokuserar speciellt på tankeprocesser. Grundtanken är att felaktiga tankesätt och negativa tankar kan leda till psykisk ohälsa. I terapin får man genom samtal fundera på varför man tänker som man gör, och hur det påverkar en.

Behandlare

 • Stina Westman
 • Andreas Lundin

Schematerapi 

Det är en integrativ terapiform som tillhör KBT-skolan, men där influenser från andra inriktningar så som gestaltterapi och anknytningsteori integrerats i modellen. I schematerapi utgår man från att det inte finns ett enda tillvägagångssätt som fungerar för alla patienter, och att behandlingar måste vara specialanpassade i varje individuellt fall.

Utvecklingen av ST började som ett försök att hitta en behandlingsmetod som fungerar för personer med långvariga depressiva besvär som inte blivit hjälpta av klassisk KBT, men har med åren blivit en alltmer värdefull och använd metod i flera kliniska sammanhang. Behandlingen har visat sig vara speciellt värdefull när det kommer till patienter vars världs- eller självbild är djupt förankrad i uppväxterfarenheter. När patienten har bestående och svårföränderliga tankar, känslor och minnen som leder till problematiska och destruktiva beteendemönster kan ibland vanliga terapeutiska tillvägagångssätt vara otillräckliga.

Forskning inom schematerapi har visat att behandlingsformen är effektiv i behandling av personlighetsstörningar, depression, ångeststörningar, ätstörningar och substansmissbruk.

Behandlare

 • Stina Westman

Acceptance and Committment Therapy (ACT)

Negativa tankar och känslor kommer alltid dyka upp.
Men när de blir så starka att de hindrar oss i vardagen kan terapiformen ACT vara ett bra sätt att ta sig loss.

ACT-terapi går ut på att lära sig att betrakta känslorna som förslag snarare än sanningar. Att vara kritiska och ha nära till jobbiga känslor som skuld, skam och oro har under evolutionens gång varit livsviktigt för oss människor. Men i en bekväm och relativt trygg vardag kan de jobbiga känslorna bli svåra att hantera.
Acceptance and commitment therapy, förkortat ACT, beskrivs ofta som tredje vågens beteendeteterapi.

Inom ACT ryms en mängd tekniker, många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga känslor och tankar vi har. ACT går ut på att lära sig agera på sätt som fungerar och som tar oss loss när vi på olika sätt har fastnat i våra tankar och känslor.


– ACT erbjuder verktyg att kunna leva det liv vi har så fullt ut som möjligt.

Behandlare

 • Anton Lindberg

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Har du negativa tankemönster, beteendemönster som du har svårt att bryta på egen hand?

KBT bygger på principen att psykologiskt obehag uppstår genom snedvridningar och förvrängningar kring hur en individ tolkar händelser. Dessa ger upphov till negativa betydelser och upprätthåller och stärker ohjälpsamma antaganden. Dessutom kan sättet en individ beter sig generera problem genom att störa effektiv problemlösning, genom att störa självreglering genom att förhindra exponering för korrigerande inlärningsupplevelser.

Exempelvis förhindrar undvikande av ett fruktat föremål att en person upptäcker att objektet utgör någon verklig fara och felaktiga uppfattningar om skada förblir oförändrade och ångesten kvarstår.

KBT innehåller en rad specifika modeller och metoder för att behandla olika störningar. Behandling mot ångest och depression varar vanligtvis 12-14 sessioner, och terapeuten arbetar med klienten för att undersöka och modifiera negativa tankar, fördomar och beteenden som ligger till grund för symptom.

Hemuppgifter är en del av behandlingen och består ofta av att registrera tankar, ändra beteendemönster, aktivitetsplanering och genomföra beteendeexperiment för att testa förvrängda trosuppfattningar.

 

Behandlare

 

 • Anton Lindberg
 • Stina Westman
 • Paulina Waldén

Psykodynamisk terapi (PDT)

I PDT är ett av målen att du ska lära känna dig själv bättre. När du blir mer medveten om varför du känner och tänker som du gör ökar dina möjligheter att själv styra ditt liv dit du vill.

I PDT lägger man stor vikt vid mänskliga relationer, särskilt de tidiga relationerna till föräldrar och syskon, och anser att mycket av personligheten formas under de första levnadsåren. Du bestämmer själv vad terapin ska handla om, och vill du inte prata om din barndom så behöver du inte – men ofta börjar patienter spontant att berätta om sina uppväxtår för att de känner ett behov av det.
Att sätta ord på känslor som man kanske aldrig har delat med någon kan ha en läkande effekt.

PDT innebär ingen coachning. Terapeuten kommer sällan att ge dig direkta råd, utan i stället hjälpa dig att själv finna svaren på dina frågor. På så sätt ökar din självständighet och din förmåga att handskas med framtida problem.

Om du vill utforska dig själv på djupet och inte bara är ute efter att snabbt dämpa symptomen kan PDT vara ett bra alternativ.

Behandlare

 • Elisabeth Thunfjord
 • Andreas Lundin

ISDTP Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Terapeuten är mer aktiv än i PDT, och utmanar patientens psykiska försvar för att skapa relativt snabba förändringar i symptombild och personlighet.

Målet är att åstadkomma varaktiga resultat på mindre än 40 timmars terapi. Det sker bland annat genom att behandlaren hjälper patienten att komma i kontakt med dennes ”core emotions”: djupt begravda känslor som han eller hon kanske aldrig tillåtit sig att uppleva fullt ut. Man lägger stor vikt vid patientens anknytningshistoria, det vill säga kvaliteten på tidiga relationer till familjemedlemmar och/eller andra vårdnadshavare.

Fördelen med ISTDP är att metoden förefaller vara ett både tids- och kostnadseffektivt sätt att nå snabba behandlingsresultat även vid svåra känslomässiga problembilder. Men intensiteten i behandlingen innebär också att terapin kan bli en tuff resa för patienten, som på kort tid får konfronteras med känslor som kanske hållits tillbaka i åratal.

ISTDP är bevisat effektivt vid depression, ångest, psykosomatiska problem, ätstörningar, personlighetsstörningar samt för patienter som utan framgång provat många andra terapier.

Behandlare

 • Andreas Lundin

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av psykoterapi som från början utvecklades för att hjälpa självmordsbenägna patienter. Det visade sig snart att metoden även fungerade bra vid behandling av patienter med borderline personlighetsstörning ( kallas numera ofta emotionellt instabil personlighetsstörning).

DBT är en kombination av två terapeutiska inriktningar –  kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulnessbaserade tekniker med ursprung i zen-buddhismen. 

Grunden i DBT är spänningen mellan motsatser, framförallt mellan förändring och acceptans. KBT-delen av behandlingen hjälper patienterna att åstadkomma förändring, medan mindfulnessdelen lär patienterna att acceptera det som de inte kan förändra. Det terapeutiska arbetet innebär alltid en rörelse mellan dessa två poler, precis som i vardagslivet.

Pris

Privat psykoterapi

 • 45 minuter: 1 400 kr

Paketpris psykoterapi

 • 5 ggr:  5600 kr (ord.pris 7000 kr)
 • 10 ggr: 11200 kr (ord. pris 14000 kr)

Vi frågor kontakta oss på 08-19 35 50 eller info@evidentiapsykologi.se. Välkommen!