Psykoterapi/psykologisk behandling

Vi erbjuder privat Psykoterapi utifrån metoder som Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Vi börjar alltid med en ordentlig bedömning av problemområdet. Vi träffas under cirka tre inledande samtal då vi tillsammans kartlägger det du önskar få hjälp med. Därefter utformas en individuell plan för behandling. Val av behandling och metod ser olika ut beroende på problemområde och anpassas alltid till patientens behov och livssituation.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat på bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa som till exempel olika typer av ångestproblem, stressrelaterad problematik, depressioner, sömnproblem med mera.

Compassion fokuserad terapi (CFT)

Vi erbjuder även behandling inom terapimetoder som Compassion fokuserad terapi (CFT).

Compassionfokuserad terapi är en integrativ psykoterapiform som utvecklades av den kliniska psykologen Paul Gilbert riktat till personer som besväras mycket av skam och självkritik.

Behandlingsmetoden utvecklades ur kognitiv beteendeterapi men använder också tekniker och metoder från andra psykoterapiformer såsom psykodynamisk terapi och buddhistisk lära.

Målet med compassionfokuserad terapi är att öka individens upplevelse av psykologisk trygghet och självtillit för att på så sätt minska lidande och öka sitt välmående.

Terapiformen har en gedigen teoretisk grund och lutar sig mot forskning om neurovetenskap, evolutionslära, anknytningspsykologi, affektteori och buddhism.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av psykoterapi som från början utvecklades för att hjälpa självmordsbenägna patienter. Det visade sig snart att metoden även fungerade bra vid behandling av patienter med borderline personlighetsstörning ( kallas numera ofta emotionellt instabil personlighetsstörning).

DBT är en kombination av två terapeutiska inriktningar –  kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulnessbaserade tekniker med ursprung i zen-buddhismen. 

Grunden i DBT är spänningen mellan motsatser, framförallt mellan förändring och acceptans. KBT-delen av behandlingen hjälper patienterna att åstadkomma förändring, medan mindfulnessdelen lär patienterna att acceptera det som de inte kan förändra. Det terapeutiska arbetet innebär alltid en rörelse mellan dessa två poler, precis som i vardagslivet.

Acceptance and Committment Therapy (ACT)

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är hur individen vill leva sitt liv.

Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet.

Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi handlar delvis om att förstå patientens livshistoria. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv.

I PDT är relationen i terapin av vikt och speglar de relationer du har med dig. PDT är mer öppen och mindre strukturerad än vissa andra terapiformer. I PDT samarbetar terapeuten och klienten tillsammans för att ge klienten bättre självkännedom och självinsikt Psykodynamisk psykoterapi har ofta som övergripande mål att du som individ ska uppnå ökad kunskap och förståelse om dig själv och andra människor.

Denna självkännedom har potential att skapa frihet och större möjlighet att välja givande och konstruktiva vägar i livet.

Pris

Det finns möjlighet till landstingsfinansierade psykologbesök via första linjens psykiatri som vi erbjuder i samarbete med våra samarbetspartners. Är ni listade på någon av de mottagningar vi har samarbete med kan ni be om att få remiss till oss av din husläkare. 

För övriga priser gå in under fliken “priser” som du hittar på första sidan högst upp till höger. 

Vi frågor kontakta oss på 08-19 35 50 eller info@evidentiapsykologi.se. Välkommen!