PARTERAPI

Parterapi fokuserar på att lösa problem som finns i en relation såsom kommunikationsproblem, sexuella problem, konflikter, svek och otrohet. Genom att få hjälp av en parterapeut kan ni hitta olika sätt för att arbeta med era relationsproblem som har uppstått. Tillsammans kan ni få hjälp att bygga en grund för ett långvarigt förhållande där bådas behov blir uppfyllda.

Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)

IBCT, som står för Integrative Behaviour Couples Therapy, är en väl etablerad behandlingsform som har en stark vetenskaplig grund, en kombination av klassisk KBT och modernt acceptansarbete.

Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Acceptans handlar här om ett förhållningssätt till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten så som den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Mål som kan definieras inom ramen för en relation – eller på egen hand.

Hur går IBCT till?

I parterapi som IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Men det är inte det som ger upphov till lidande. Lidandet orsakas istället av hur paret hanterar de här problemen.

Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. På så vis ges perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse, i stället för genom anklagelser och aggression.

Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplevs som problem bli det som faktiskt för parterna samman igen och återskapar den intimitet som har gått förlorad. Dessa nya vägar prövas och utvärderas efter hand. Genom att acceptera både sina egna och den andres känslor ökar chansen att lyckas förändra relationen. Även s.k. beteendeterapeutiska metoder används för att åstadkomma förändring inom en relation.

För att bryta ständigt återkommande konflikter arbetas det i IBCT till exempel med att hitta nya konstruktiva beteenden som prövas, tränas in och utvärderas. En del par behöver bli bättre på att kommunicera med varandra och får därför öva sig i att lyssna och delge varandra sina tankar utan att angripa och såra den andra. Konkret problemlösning är en annan återkommande intervention.

En parterapi inleds med bedömningssamtal med paret tillsammans, därefter var och en individuellt samt slutligen paret tillsammans igen. Först i det fjärde gemensamma samtalet presenterar terapeuten en idé för paret om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan det till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. De lär sig förstå hur egna reaktioner och beteenden inverkar på den andra partens känslor och tankar, blir medvetna om det egna och den andres sätt att vara och känna.

Passar IBCT alla?

IBCT är en behandlingsform som är användbar i alla slags relationer. Detta på grund av att bra kommunikation i grund och botten handlar om att kunna kommunicera utan att såra varandra.  Metoden är, förutom i parrelationer, användbar i alla slags situationer till exempel i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Behandlare 

  • Sonja Khodadad Zadeh
  • Paulina Waldén

Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT)

EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples, eller Emotionellt fokuserad parterapi på svenska) är en empiriskt prövad parterapimetod som visat på mycket goda resultat.

Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteenden, känslor och behov blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Terapin syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.

Hur går EFT till?

I EFT ses en trygg, känslomässig anknytning som central för en välfungerande parrelation. När man inte når fram till, eller inte upplever sig få det man behöver av sin partner kan man reagera på olika sätt. Frustration kan ibland uttryckas i ilska och irritation eller genom att tystna och dra sig undan. Det kan vara svårt att förstå varandras känslomässiga reaktioner och beteende. Då är det lätt att fastna i ett negativt samspelsmönster, som trots upprepade försök att nå fram till varandra bara ökar den känslomässiga distansen i relationen.

Ett vanligt samspelsmönster är att den ena parten i sin strävan att få kontakt blir mer och mer aggressiv och anklagande vilket gör att den andre, i sitt försök att skydda sig själv och undvika konflikter drar sig undan ännu mer. När man fastnar i ett sådant mönster är det lätt att tolka varandras beteende negativt och det kan vara svårt att själv se och bryta mönstret. En strävan i EFT är att hjälpa paret att se och förstå mönstret som båda är delaktiga i. När förståelsen för såväl sina egna som den andres beteenden, känslor och behov ökar blir det allt lättare att bryta det negativa mönstret. I terapin får paret hjälp att uttrycka sina innersta behov och känslor direkt till varandra och att ta emot varandra med öppenhet och respekt. Med ökad trygghet och känslomässig öppenhet förändras samspelsmönstret och det främjar intimitet och skapar en vi-känsla.

I en kärleksrelation spelar känslor en central roll. Om vi ser samspelet mellan paret som en dans är känslorna och musiken det som leder dansen. För att kunna följa varandra i dansen, utan att hamna i otakt och trampa varandra på tårna, behöver vi lyssna till musiken. EFT hjälper par att bli mer lyhörda och tillgängliga för varandra.

Passar EFT alla?

EFT är en allmänmänsklig modell som passar i olika kulturer och sammanhang. EFT fungerar bra för par som vill fortsätta leva tillsammans och känner ett engagemang för relationen. Motivationen att förändra relationen samt kontakten med terapeuten har visat sig ha större betydelse än svårighetsgraden av parets problem.

För varaktiga resultat får man räkna med 8-12 samtal, ibland fler. 

EFT lämpar sig inte om det förekommer våld eller missbruk i relationen.

Behandlare 

  • Elisabeth Thunfjord