Kommun / Öppenvårdsinsatser

Vi erbjuder evidensbaserade behandlingstjänster till kommuner/organisationer med ett uttalat fokus på barnet/ungdomens behov i centrum, utförda av barn- och ungdomsterapeuter med bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. Vi som arbetar inom har mångårig erfarenhet av arbete inom barn och ungdomspsykiatrin och har en stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar.

Metoder

COS-P

COS-P är en manualbaserad behandlingsintervention (ett relationsbaserat föräldraskapsprogram) på 8 gånger med syfte att öka den föräldrareflekterande förmågan och stärka relationen mellan föräldrar och barn. Det är en psykoedukativ insats som väcker emotioner och utvecklar föräldrarnas reflekterande/mentaliserande förmåga. Vilar på anknytningsteori som idag anses vara det ledande ramverket för att förstå barnets sociala och emotionella utveckling.

The primary aim of the Circle of Security program is the development of a reflective stance in parents.” – Circle of security international

Forskning har visat att COS-P:

 • främjar utveckling av trygg och organiserad anknytning och reducerar antalet barn med desorganiserad anknytning.
 • främjar barnets fungerande såväl emotionell, betendemässigt och socioemotionellt
 • främjar föräldrarnas mentala inställning till barnet och emotionell tillgänglighet i större grad en vanligt föräldrastöd
 • visat sig ha bred positiv effekt men störst effekt på dem med stora svårigheter
 • är verskam såväl som individuellt som gruppintervention
 • reducerar stressnivån både hos barnet och hos föräldrarna

KBT- Kognitiv beteendeterapi

Vi erbjuder intensiva familjebehandlingar som grundar sig på beteendeterapeutiska principer. Vi arbetar utifrån en tydlig målformuleringen av uppdraget som bestäms i samråd med socialtjänst och familj. Vi använder oss ofta av beteendeanalys för att hitta rätt målbeteenden i relation till beskriven problematik i uppdraget.  SMART mål sätts utifrån de övergripande målen som formulerats i vårdplanen av socialtjänsten.  Det  innebär att de skall vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbundna och innehålla en förändring i den riktning som de övergripande målen strävar mot. 

Vi arbetar alltid med barnet/ungdomen i fokus enligt BBIC-modellen, där vi tar hänsyn till barns och ungas utveckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen.  Vi har utbildning i BBIC och beaktar såväl barnets behov, föräldrarnas förmåga som den omgivande miljön där barnet växer upp. I behandlingen tar vi hänsyn till både riskfaktorer, skyddsfaktorer, familjens sårbarhet och kraft. Ett mål är att föräldrar ska se och förstå deras barns situation och att barnen upplever att vi ser och lyssnar på dem. Vid behov arbetar vi även integrativt i familjebehandlingen vilket innebär att vi arbetar med flera behandlingstekniker och verktyg.

Vår familjebehandling riktar sig bland annat till familjer som bedöms vara i behov av:

 • Relationell samtalsbehandling
 • KBT – behandling
 • Familjesamtal
 • Föräldrastöd
 • Nätverksarbete

Vid behov kan vi även göra samspelsbedömningar mellan barn och föräldrar.

LAB – Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende så som våld, skadegörelse och självskadebeteende. Tillskillnad från andra metoder är fokus ej att ändra beteendet. Alla beteende uppstår i ett samspel med omgivningen. Det innebär att i stället för individen skall ändra problemskapande beteende är att få t.ex föräldrar att kunna hantera beteendet. T.ex genom följande verktyg:

 • hantera svåra situationer utan att trappa upp konfilkter
 • utvärdera varför det blev fel
 • förändra för det ej skall hända igen

Läs mer här.

MI- Motiverande Samtal

Används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser
Läs mer här.

ÅP- Återfallsprevention

Inom beroendevården har KBT- kognitiv beteendeterapi återfallspreventiva inslag och fokuserar på missbruket.

ACRA- Adolescent Community Reinforcement Approach

Avser missbruksbehandling ungdom. Programmet kan innehålla en mängd olika interventioner som syftar till kvarhållande av effekter av tidigare behandling och förebyggande av återfall i den aktuella livsmiljön.

Föräldrautbildning

Vi erbjuder behandlingsinsatser enligt föräldrautbildnings programmet  KOMET 3-11 år som vi har formell utbildning i. Vid behov arbetar vi med föräldrarna enskilt mellan gruppträffarna. KOMET bygger på beteende terapeutiska principer och syftar till att minska konflikter mellan barn och föräldrar, stärka relationen och skapa ett bättre samspel.

Konsultationer

Vi erbjuder konsultation till både individer och grupper inom såväl offentliga som privata verksamheter. Vi kan ta emot i våra lokaler i centrala Stockholm eller komma till er. Vi har även möjlighet att handleda på andra orter utanför Storstockholm. Vi handleder då via säkra videosamtal och kan även kombinera med andra former för erbjuda bra lösningar.

Kontakta gärna oss via mail eller telefon, vid funderingar och för att boka tid.

Priser

Offert ges efter samtal kring upplägg om ej tecknat ramavtal finns med aktuell kommun.