Autism hos vuxna

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till samsjuklighet som är vanlig hos barn och unga. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just ditt barn. Efter avslutad utredning görs även återgivning till förskolan/skolan.

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos som påverkar inte bara barn utan också vuxna i deras sociala kommunikation, interaktion och beteende. Autismspektrumet är brett och individuellt, vilket betyder att två vuxna med diagnosen kan ha olika utmaningar och styrkor.

Diagnosen kan komma senare i livet, vilket kan vara en lättnad för många, eftersom det ger en förklaring till tidigare odefinierade svårigheter. En diagnos kan ge en möjlighet att få förståelse och anpassade stödinsatser, vilket i sin tur kan leda till förbättrade sociala färdigheter och ökad livskvalitet.

Det är viktigt för vuxna med autism, deras anhöriga och vårdgivare att skapa en miljö som stödjer deras unika behov. För vuxna är det ofta arbetslivet och den sociala sfären som kan vara utmanande.

Symptom på autism hos vuxna

Autism hos vuxna kan manifestera sig på en mängd olika sätt och de symptom som upplevs kan variera avsevärt. På samma sätt som autismspektrumet är brett och individuellt, så är också de symptom som kan uppstå.

Några av de vanligaste “symptomen” som vuxna med autism kan uppleva är:

 • Social interaktion – Problemer med social interaktion kan sträcka sig från utmaningar med ögonkontakt och kroppsspråk till svårigheter att tolka andra människors känslor och intentioner.
 • Kommunikationsutmaningar – Detta kan inkludera svårigheter med både verbal och icke-verbal kommunikation, såsom ironi, humor och ansiktsuttryck.
 • Beteendemönster och Rutiner – Vuxna med autism kan ha svårt med förändringar och oförutsedda händelser, vilket kan vara utmanande i arbetslivet.
 • Sensoriska känsligheter – Över- eller underkänslighet för vissa stimuli, som ljus eller ljud, kan även påverka vuxna.

För vuxna kan en tidig diagnos vara befriande och ge en möjlighet att få förståelse och anpassade stödinsatser. Detta kan leda till förbättrade sociala färdigheter och ökad livskvalitet.

Behandlingsalternativ för vuxna med autism

Det finns en mängd olika behandlingsalternativ för vuxna med autism, alla utformade för att hjälpa individen att förstå och hantera de unika utmaningarna de kan stöta på i sitt dagliga liv. Dessa kan inkludera terapier, medicinska behandlingar och stödgrupper. Några av de mer vanligt förekommande alternativen är:

 • Beteendeterapi – Denna terapiform kan vara användbar för att hantera oönskade beteenden och att utveckla sociala färdigheter.
 • Kommunikationsträning – Här fokuserar man på att utveckla verbal och icke-verbal kommunikation.
 • Anpassad arbetsplats – Arbetsgivare kan göra anpassningar för att underlätta för anställda med autism.
 • Medicinsk behandling – Medan det inte finns en medicin som behandlar autism, kan läkemedel användas för att hantera samtidiga tillstånd som ångest eller depression.

Utredning för vuxna med autism

En utredning av autism hos vuxna innefattar flera steg, inklusive en noggrann kartläggning av symtom och beteendemönster, utvärdering av medicinsk och psykologisk historia samt användning av olika diagnostiska verktyg och bedömningar. Syftet med denna process är att få en djupare förståelse för individens upplevelser och behov, vilket i sin tur kan leda till lämpliga interventioner och stödåtgärder:

 • Utvecklingsanamnes, eller undersökning av sjukdomshistoria som det också kan kallas, innefattar en ingående intervju om individens utveckling från födelse till nuvarande tidpunkt. När vi utreder vuxna genomför vi oftast utvecklingsintervjun över telefon tillsammans med en nära anhörig.
 • Fördjupad intervju med psykolog, inklusive levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställningen.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.
 • Psykologiska tester anpassade efter frågeställningen.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.

Hur får ni reda på utredningens resultat?
Några veckor efter utredningens start kommer ni att bli kallade till ett möte med psykologen. Ni kan välja mellan ett videomöte eller att träffa oss personligen. Vid mötet kommer vi att gå igenom resultaten från utredningen, göra en bedömning och ge rekommendationer.

Ni kommer också att få ett skriftligt utlåtande som sammanfattar utredningen och innehåller rekommendationer för fortsatta åtgärder. Vi strävar efter att göra detta så tydligt och lättförståeligt som möjligt för er.

Sammanfattning

Autism är en livslång diagnos som också påverkar vuxna. Oavsett när diagnosen ställs kan anpassade stödinsatser göra en stor skillnad i en persons liv.

Om du har misstankar om att du eller någon du känner kan ha autism, är det viktigt att söka professionell hjälp för en grundlig utredning.