Autism hos Barn

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till samsjuklighet som är vanlig hos barn och unga. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just ditt barn. Efter avslutad utredning görs även återgivning till förskolan/skolan.

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos som påverkar social kommunikation, interaktion och beteende. Spektrumet av autism är brett och varierar mellan individer, vilket innebär att två barn med samma diagnos kan uppvisa olika symtom och behov.

Föräldrar och vårdgivare står inför en rad utmaningar när det gäller att förstå och stödja barn med autism. Det är viktigt att skapa en miljö som främjar deras utveckling och inkludering, och att tillhandahålla adekvat stöd och intervention baserat på deras unika behov.

En tidig diagnos av autism är av avgörande. Genom tidiga insatser kan barn med autism utveckla förbättrade sociala, kommunikativa och beteendemässiga färdigheter. Dessutom kan tidig diagnos och intervention minska symptomen av autism över tid och stödja barnets allmänna välbefinnande.

En tidig diagnos ger också familjer möjlighet att förstå och anpassa sig till barnets behov, samtidigt som det ger dem tillgång till nödvändiga resurser och stöd.

Hur Autism tar sig uttryck hos barn - symptom

Symtomen på autism varierar beroende på det specifika barnets behov och förmågor. Men generellt kan symtom omfatta social oro, inklusive bristande eller begränsad social kommunikation, samt svaga eller förvirrande sociala interaktioner, kommunikativa problem, såsom förseningar i tal och språkutveckling eller dålig konversationsegenskap:

 • Social interaktion – Ett av de mest framträdande tecknen på autism hos barn är svårigheter med social interaktion. Detta kan inkludera allt från att undvika ögonkontakt till att ha svårt att förstå sociala signaler och känslor hos andra. Dessa utmaningar kan göra det svårt för barnet att skapa och upprätthålla relationer.
 • Kommunikationsutmaningar– Många barn med autism har svårt med kommunikation, både verbal och icke-verbal. Detta kan inkludera försenad talutveckling, upprepa fraser och ord, eller helt enkelt en brist på intresse för att prata med andra. Det kan också inkludera svårigheter med att tolka gester, ansiktsuttryck och andra icke-verbala tecken.
 • Beteendemönster och Rutiner – En annan vanlig aspekt av autism är behovet av rutiner eller ritualer. Förändringar i vardagslivet, som en ny skolväg eller en ändrad tidtabell, kan vara mycket stressande för ett barn med autism. De kan också ha specifika och ibland begränsande intressen som de fokuserar på intensivt.
 • Sensoriska känsligheter – Många barn med autism har sensoriska känsligheter och kan vara över- eller underkänsliga för vissa stimuli. Detta kan vara allt från ljud och ljus till texturer av mat eller kläder. Detta kan leda till svårigheter i sociala situationer och kräver ofta specialanpassningar i skolan och hemmet.

Hur en autism-utredning görs

Diagnosen av autism baseras oftast på observationer av barnets beteende och utveckling, samt samtal och tester med vårdgivare. Det finns inget enkelt blodprov eller liknande som kan ställa diagnosen. Därför är det viktigt att om du har misstankar kring ditt barns utveckling, söka professionell hjälp för en grundlig utredning.

Syftet med utredningen är att ge svar på vad barnet är duktigt på och vilka områden där barnet behöver extra stöd, både hemma och i skolan.

Först träffas vi tillsammans med ert barn och genomför sedan ett inledande samtal. Därefter utförs olika bedömningar av barnet och vi håller samtal med föräldrarna eller vårdnadshavarna.

Det som vanligtvis inkluderas är följande:

 • Vi genomför en föräldraintervju för att få insikt i hur barnet fungerar hemma och dess utveckling under uppväxten. Vi ställer frågor om barnets framsteg och milstolpar, såsom att lära sig sitta, gå, springa och prata. Det kan vara till hjälp att titta i gamla fotoalbum, samt använda information från BVC-kontroller och eventuella videoklipp från barnets tidiga år.
 • Skattningsskalor som barnet, föräldrar och förskola/skola ska fylla i.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker. Läkaren gör en medicinsk bedömning och ställer frågor utifrån sin barnpsykiatriska kompetens. Läkaren tar inga blodprov eller något annat som gör ont vid besöket.

Hur får ni reda på utredningens resultat?
Inom några veckor blir ni kallade till ett så kallat återgivningssamtal, där vi går igenom utredningsresultaten, bedömningarna och rekommendationerna för att ge er och ert barn stöd och insatser.

Ni får även en skriftlig rapport som sammanfattar utredningen och innehåller rekommendationer. För utredningar som involverar barn och ungdomar ingår även en återkoppling till skolan.

Behandlingsalternativ för barn med autism

Behandlingen för barn med autism är ofta individanpassad och baserad på barnets unika behov och förmågor. Det finns dock flera metoder och tekniker som har visat sig vara effektiva.

 • Beteendeterapi – En av de mest framgångsrika strategierna för att hjälpa barn med autism är beteendeterapi. Denna metod fokuserar på att undervisa och förstärka önskvärda beteenden medan oönskade beteenden minimeras.
 • Kommunikationsträning – Många barn med autism har svårt med kommunikation. Kommunikationsträning kan hjälpa dessa barn att utveckla sina färdigheter, från grundläggande gester och tecken till mer komplex tal och konversation.
 • Föräldraskapsträning – Föräldraskapsträning kan vara mycket effektiv för att stödja barn med autism. Genom att utbilda föräldrar i effektiva strategier för att hantera svårigheter och främja positivt beteende kan barnens allmänna välbefinnande förbättras.
 • Specialutbildning och stöd i skolan – Barn med autism kan behöva extra stöd i skolan, inklusive individanpassade utbildningsplaner och särskilt stöd från lärare och pedagoger.
 • Medicinsk behandling – Även om det inte finns en specifik medicin för autism, kan medicinska behandlingar användas för att hantera specifika symtom eller relaterade tillstånd, såsom sömnstörningar eller depression.

Behandlingsplanen ska alltid utformas i samråd med läkare, lärare, terapeuter och andra specialister för att säkerställa att barnet får det bästa möjliga stödet. Övergripande är målet med behandlingen att förbättra barnets förmåga att fungera och trivas i dagliga livet.

Sammanfattning

Autism hos barn kan manifestera sig på många olika sätt och det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt. Det kan vara en komplex och ibland överväldigande diagnos, men med rätt stöd och resurser kan barnet utvecklas och trivas.

Tidig intervention kan göra stor skillnad i barnets liv. Om du har bekymmer kring din barns utveckling, bör du söka professionell hjälp för en grundlig utredning. Utredningen är anpassad efter barnets individuella behov och kan inkludera olika typer av bedöm.