ADHD utredning för vuxna

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till andra tillstånd som ångest, depression, ätstörning eller tvångssyndrom. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just dig.

Många tror att ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) enbart påverkar barn, men det är en diagnos som också kan ställas för vuxna. Om du känner att du har svårigheter med att fokusera, organisera dig eller hantera dina känslor kan en ADHD-utredning vara ett första steg mot att få hjälp.

Vi erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för vuxna. Du kan söka till oss privat eller via remiss.

Vad är ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som påverkar både barn och vuxna. Den karaktäriseras av svårigheter med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. Det är viktigt att notera att symptomen kan variera i intensitet och uttryck mellan individer.

ADD och ADHD
Det finns skillnader mellan ADHD och ADD. Båda är neuropsykiatriska tillstånd, men de kännetecknas av olika symptom.

ADD, eller Attention Deficit Disorder, är en form av ADHD men utan hyperaktivitetskomponenten. Detta betyder att personer med ADD inte visar tecken på överaktivitet, vilket ofta ses hos de med ADHD. Istället kan de ha problem med uppmärksamhet, organisation och kan vara lätt distraherade.

Det är viktigt att notera att ADD inte längre används som en officiell diagnos, utan nu faller under ADHD-diagnosen, och kallas för ADHD-PI (Primarily Inattentive) i medicinska sammanhang.

Typiska symptom för vuxna med ADHD

De vanligaste symptomen hos vuxna inkluderar svårigheter att koncentrera sig, dålig organisation, impulsivitet och känslomässig instabilitet. Dessa symptom kan ha en betydande inverkan på arbete, relationer och det dagliga livet.

Vanligtvis finns det flera symptom som kan indikera att en vuxen har ADHD. Dessa inkluderar:

 1. Känslor av rastlöshet – Du kan ha svårt att vara stilla och känna ett konstant behov av att röra på dig.
 2. Svårigheter med uppmärksamhet – Det kan vara svårt att hålla fokus på en uppgift, koncentrationen kan vara låg och du kan lätt bli distraherad.
 3. Impulsiva beteenden – Du kanske agerar utan att tänka på konsekvenserna, vilket kan leda till riskabla och oöverlagda beslut.
 4. Problem med tidsuppfattning – Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid som passerar, vilket kan resultera i att du är sen, missar deadlines eller underskattar hur mycket tid en uppgift kräver.
 5. Emotionell volatilitet – Du kan ha svårt att kontrollera dina känslor, vilket kan leda till överdriven ilska, frustration eller upprördhet.

Det är viktigt att notera att alla människor kan uppleva ovanstående symptom till viss del. Det är när de blir så svåra att de påverkar din vardag, ditt arbete eller dina relationer som det kan vara tecken på ADHD.

Om du misstänker att du kan ha ADHD, bör du diskutera detta med en läkare eller psykolog. Det finns effektiv hjälp att få, oavsett om du har levt med dessa svårigheter hela ditt liv eller om de har uppstått mer nyligen.

Utredningsprocessen för vuxna med ADHD

En ADHD-utredning för vuxna innefattar flera steg, inklusive noggrann kartläggning av symtom och beteendemönster, utvärdering av medicinsk och psykologisk historia, samt användning av olika diagnostiska verktyg och bedömningar. Det är en process som syftar till att få en djupare förståelse för individens upplevelser och behov, vilket i sin tur kan leda till lämpliga interventioner och stödåtgärder:

 • Utvecklingsanamnes, eller undersökning av sjukdomshistoria som det också kan kallas, med förälder, föräldrar eller nära anhörig är en ingående intervju om individens utveckling från födelse till nuvarande tidpunkt.
 • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
 • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Några veckor efter utredningens start kommer ni att bli kallade till ett nytt möte med psykologen.

Ni har möjlighet att välja mellan ett videomöte eller att träffa oss på plats. Vid mötet går vi igenom resultaten från utredningen, göra en bedömning och ge rekommendationer.

Ni kommer även att få ett skriftligt utlåtande som sammanfattar utredningen och innehåller rekommendationer för fortsatta insatser. Vi strävar efter att göra detta så tydligt och lättförståeligt som möjligt för er.

Behandlingsalternativ

Det finns flera behandlingsalternativ för vuxna med ADHD och Evidentia erbjuder:

 1. Kognitiv beteendeterapi (KBT): En typ av psykoterapi som kan hjälpa individer att hantera sina symptom är kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en evidensbaserad metod som har visat sig vara effektiv vid behandling av olika psykiska problem och störningar, däribland ADHD hos vuxna. Genom att undersöka och utmana negativa tankemönster och beteenden kan KBT bidra till att förbättra välbefinnandet och främja positiva förändringar. KBT kan ge verktyg och strategier för att hantera svårigheter och uppnå önskvärda förändringar i livet.

 2. Beteendestrategier: Det finns flera strategier för att hjälpa vuxna med ADHD att hantera sina symtom och förbättra deras förmåga att fungera i olika sammanhang. Dessa kan innefatta rutiner och strukturer, belöningssystem, konsekvensstrategier och sociala färdighetsträning. Rutiner och strukturer skapar förutsägbarhet och kan hjälpa att organisera sin tid och sina uppgifter bättre.   Belöningsstrategier innebär att få positiv förstärkning för önskvärda beteenden, vilket kan motivera till förändring. Konsekvensstrategier kan hjälpa att lära sig att förstå sambandet mellan agerande och resultat. Sociala färdighetsträning kan hjälpa att förbättra sina interaktioner och relationer med andra.

  Det är viktigt att dessa strategier anpassas till den vuxnes individuella behov och att de genomförs konsekvent och i samarbete med alla inblandade parter.

 3. Psykolog och stöd: Många finner nytta i att arbeta med en psykolog för att utveckla strategier för vardagen. På så vis kan barn lättare lära sig att hantera utmaningar relaterade till uppmärksamhet, impulsivitet och organisering. Psykologen kan erbjuda stöd, vägledning och verktyg som hjälper till att skapa struktur och framgång i vardagen.

 4. Medicinering: Vanligtvis används centralstimulerande läkemedel, såsom metylfenidat, för att hantera ADHD. Det kan hjälpa till att öka fokus och minska impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter. Det är viktigt att använda dessa läkemedel enligt ordination och under övervakning av en läkare.

Vad kostar en ADHD-utredning för en vuxen?

För att få tillgång till vård hos oss utanför din hemregion behöver du en remiss från vuxenpsykiatrin.
Du kan även själv bekosta utredningen, då behöver du ingen remiss. Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare.

Kostnaden för en utredning börjar på 35 000 kr inkl. moms.

För mer specifik prisuppgift kontakta oss på info@evidentiapsykologi eller på 08 19 35 50

Osäker på hur du ska gå vidare – gör en screening inför utredning

Har du funderingar kring vilken hjälp och stöd du behöver? Kanske undrar du om en utredning kan vara vägen framåt för dig eller din anhörige? Om du har frågor om utredning eller behandling hos oss kan du börja med ett kartläggande besök hos psykolog.

‍En screening kostar 1400 kronor och dras av vid en full utredning.

Sammanfattningvis

Att få en ADHD-diagnos som vuxen kan vara en befriande upplevelse som öppnar dörrar till effektiv behandling och förståelse för de utmaningar man står inför. Om du misstänker att du eller nära anhörig har ADHD, är det första steget att söka professionell hjälp för en utredning och eventuell behandling. Vi hjälper er med det.