ADHD hos barn och ungdomar: Symtom, utredning och hantering

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till samsjuklighet som är vanlig hos barn och unga. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just ditt barn. Efter avslutad utredning görs även återgivning till förskolan/skolan.

ADHD, eller uppmärksamhetsbrist-hyperaktivitetssyndrom, är en neuropsykiatrisk diagnos som ofta identifieras under barndomen. Det kan vara en utmanande tid för föräldrar, lärare och självklart barnet självt.

Att diagnostisera ADHD så tidigt som möjligt har flera fördelar. En tidig diagnos innebär att barnet får tillgång till rätt stöd och behandling vid en tidpunkt då det kan ha störst effekt, inte minst för barnets sociala utveckling. Genom att förstå varför de kanske agerar eller känner på ett visst sätt, kan barnen lära sig att hantera sina symptom på ett mer effektivt sätt.

En tidig diagnos och intervention bidra till att förbättra barnets självkänsla och akademiska prestationer, vilket i sin tur kan leda till en mer positiv livskvalitet.

ADHD hos barn

Diagnosen ställs oftast i skolåldern eftersom det är då de flesta symtom börjar märkas och potentiellt skapar problem i skolmiljön. Men det är värt att betona att ADHD inte enbart är en “skolsjukdom”. Symtomen kan påverka barnet i hemmiljö, med vänner och även i sportaktiviteter.

För barn med ADHD kan vardagen vara en utmaning, men det finns många resurser och verktyg som kan hjälpa. Medicinering är en vanlig behandlingsform, men det finns även andra metoder som beteendeterapi och anpassningar i skolmiljön. Målet är att hjälpa barnet att utveckla färdigheter för att hantera sina symtom.

Att identifiera ADHD hos små barn kan vara särskilt knepigt eftersom mycket av deras beteende – som att vara full av energi och ha svårt att sitta stilla – kan vara typiskt för den åldersgruppen. Det är därför viktigt att symptomen är konsekventa och påverkar barnet i olika miljöer (hemma, i förskolan, etc.).

ADHD-symptom hos barn

Vanliga symtom på ADHD hos barn inkluderar brist på uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa symtom kan presentera sig på olika sätt, från svårigheter att fokusera på en uppgift till konstant rörelse och svårigheter att kontrollera impulser. Det är viktigt att notera att vissa av dessa beteenden kan förekomma hos alla barn ibland, men om de blir frekventa och påverkar barnets vardag bör det undersökas närmare.

Några av de vanligaste symptomen för ADHD hos barn:

 1. Brist på uppmärksamhet: Barnet har svårt att koncentrera sig på en uppgift en längre tid och blir lätt distraherat.
 2. Hyperaktivitet: Barnet är ständigt i rörelse, har problem med att sitta stilla även i situationer där det förväntas, som i skolan eller under en måltid.
 3. Impulsivitet: Barnet agerar utan att tänka på konsekvenserna, vilket kan leda till farliga situationer eller sociala problem.
 4. Svårigheter med organisering: Problem att följa rutiner, glömmer lätt och har svårt med att organisera sina saker.
 5. Emotionella svårigheter: Barnet kan ha svårt att hantera frustration, blir lätt arg och kan ha stora känslomässiga utbrott.
 6. Problem med sociala färdigheter: Barnet kan ha svårt att vänta på sin tur, avbryter ofta andra och har svårt att upprätthålla vänner.

Det är viktigt att notera att alla barn är olika. Inte alla barn med ADHD kommer att uppvisa alla dessa symptom och svårighetsgraden av symptomen kan variera mycket mellan olika barn.

Symtomen kan även variera beroende på barnets ålder. Yngre barn kan vara mer rörliga och impulsiva, medan äldre barn kan ha mer uttalade svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet och fokus. Oavsett ålder är det viktigt att ta symtomen på allvar.

Om du misstänker att ditt barn kan ha ADHD, bör du söka professionell hjälp för en korrekt diagnos och en individuellt anpassad behandlingsplan. Tidig upptäckt och intervention kan göra en betydande skillnad i barnets liv.

Hur går en ADHD-utredning för barn och ungdomar till

En neuropsykiatrisk utredning liknas vid att lägga ett pussel där både psykolog och läkare analyserar ditt barns symtom, beteenden och svårigheter. Syftet med utredningen är att ge svar på vad barnet är duktigt på och vilka områden där barnet behöver extra stöd, både hemma och i skolan.

Först träffas vi tillsammans ert barn. Efter det inledande samtalet genomförs olika bedömningar av barnet och vi har samtal med föräldrarna eller vårdnadshavarna.

Det som brukar ingå är följande:

 • Vi genomför en föräldraintervju för att få insikt i hur barnet fungerar hemma och dess utveckling under uppväxten. Vi ställer frågor om barnets framsteg och milstolpar, såsom att lära sig sitta, gå, springa och prata. Det kan vara till hjälp att titta i gamla fotoalbum, samt använda information från BVC-kontroller och eventuella videoklipp från barnets tidiga år.
 • Skattningsskalor som barnet, föräldrar och förskola/skola ska fylla i.
 • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
 • Läkarbedömning hos psykiatriker. Läkaren gör en medicinsk bedömning och ställer frågor utifrån sin barnpsykiatriska kompetens. Läkaren tar inga blodprov eller något annat som gör ont vid besöket.

Vid behov kontaktar vår psykolog barnets förskola/skola. Ha gärna med kontaktuppgifter till ansvarig pedagog så att psykologen kan ta kontakt med honom/henne.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom några veckor blir ni kallade till ett återgivningssamtal. Vid detta samtal går vi igenom utredningsresultaten, bedömningarna och rekommendationerna för att ge er och ert barn stöd och insatser.

Ni kan även att få resultatet via telefon, via videomöte eller genom att besöka oss personligen.

Ni får även en skriftlig rapport som sammanfattar utredningen och innehåller rekommendationer. För utredningar som involverar barn och ungdomar ingår även en återgivning till skola/förskola.

Behandlingsalternativ

Det finns flera behandlingsalternativ för barn med ADHD och Evidentia erbjuder:

 1. Kognitiv beteendeterapi (KBT): Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en typ av psykoterapi som kan hjälpa barn att hantera sina symptom. Det är en evidensbaserad metod som har visat sig vara effektiv vid behandling av olika psykiska problem och störningar, däribland ADHD hos barn. Genom att undersöka och utmana negativa tankemönster och beteenden kan KBT bidra till att förbättra välbefinnandet och främja positiva förändringar. KBT kan ge verktyg och strategier för att hantera svårigheter och uppnå önskvärda förändringar i livet. 


 2. Beteendestrategier: Det finns flera strategier för att hjälpa barn med ADHD att hantera sina symtom och förbättra deras förmåga att fungera i olika sammanhang. Dessa kan innefatta rutiner och strukturer, belöningssystem, konsekvensstrategier och sociala färdighetsträning. Rutiner och strukturer skapar förutsägbarhet och kan hjälpa barnet att organisera sin tid och sina uppgifter bättre. 


  Belöningsstrategier innebär att barnet får positiv förstärkning för önskvärda beteenden, vilket kan motivera till förändring. Konsekvensstrategier kan hjälpa barnet att lära sig att förstå sambandet mellan agerande och resultat. Sociala färdighetsträning kan hjälpa barnet att förbättra sina interaktioner och relationer med andra.

  Det är viktigt att dessa strategier anpassas till barnets individuella behov och att de genomförs konsekvent och i samarbete med alla inblandade parter, inklusive skolan och familjen.


 3. Psykolog och stöd: Många finner nytta i att arbeta med en psykolog för att utveckla strategier för vardagen. På så vis kan barn lättare lära sig att hantera utmaningar relaterade till uppmärksamhet, impulsivitet och organisering. Psykologen kan erbjuda stöd, vägledning och verktyg som hjälper till att skapa struktur och framgång i vardagen.


 4. Föräldrarstöd: Evidentia erbjuder föräldrastöd där du får tillsammans med våra psykologer koll på vad livet med ADHD innebär. Vi skapar förståelse för diagnosen och hur den tar sig uttryck i vardagen i allmänhet, och i familjelivet i synnerhet.


 5. Medicinering: För att hantera ADHD hos barn kan centralstimulerande läkemedel användas, såsom metylfenidat. Dessa läkemedel kan hjälpa till att öka fokus och minska impulsivitet och hyperaktivitet. Det är förstås av största vikt att använda dessa läkemedel enligt ordination och under övervakning av en läkare.

Vad kostar en ADHD-utredning för ett barn?

Vi är en privat vårdgivare och erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar, bland annat med fokus på ADHD-utredning.

Kostnaden för en utredning är 35 000 kr inkl. moms.

För mer specifik prisuppgift kontakta oss på info@evidentiapsykologi eller på 08 19 35 50.

Osäker på hur du ska gå vidare – gör en screening inför utredning

Har du funderingar kring vilken hjälp och stöd du behöver? Kanske undrar du om en utredning kan vara vägen framåt för dig eller din anhörige? Om du har frågor om utredning eller behandling hos oss kan du börja med ett kartläggande besök hos psykolog.

‍En screening kostar 1400 kronor och dras av vid en full utredning.

Sammanfattning

Förståelsen kring ADHD hos barn är en komplex process som involverar föräldrar, vårdgivare och lärare. Det är inte “bara en fas” eller något barn “växer ifrån”. Genom att förstå symtomen och agera på dem kan vi ge barnet de bästa förutsättningarna för en lyckad framtid.